لطفا دستگاه خود را بچرخانید!
مشاوران

Consultants

                   

1. شرکت U+A : طراحی معماری

www.ua-architects.com2. دفتر طراحی مادو (آقای مهندس مازیار دولت آبادی) : طراحی معماری

www.madoarchitects.com

3. خانم مهندس مریم لاهوتی : طراحی معماری

www.maryamlahooti.com

4. خانم مهندس ترانه خویدی : طراحی معماری

www.taranehkhavidi.com

5. آقای مهندس رامتین مهرآور : طراحی معماری

www.ramtinmehravar.com

6. گروه معماری کانسپ : طراحی معماری

www.conceptdesigncompany.com

7. گروه معماری وستا : طراحی معماری

8. خانم مهندس فاطمه نیک نژاد : طراحی معماری

9. آقای مهندس مهدی کریمی (مدیر بخش سازه مشاور باوند) : طراحی سازه

10. آقای مهندس عمیدی : طراحی تاسیسات مکانیکی

11. آقای مهندس حسین هرگاهی : طراحی تاسیسات برقی

12. شرکت ضمیران : مطالعات ژئوتکنیک

www.zamiran-soilmech.com13. شرکت مهندسی مکانیک خاک : مطالعات ژئوتکنیک

www.sesce.ir    

         

14. شرکت بهینه کاوش صنعت : کنترل کیفی بتن و جوش

www.bksco.ir15. شرکت نواندیشان سازه : کنترل کیفی بتن و جوش

www.ascgroup.ir16. شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد : بازرسی فنی تاورکرین
www.phq.ir

17. مؤسسه خدمات مالی تراز نگار : خدمات حسابداری